Formularz zgłoszenia nieprawidłowości


Formularz służy zgłaszaniu nieprawidłowości w Grupie Aterima. Podane informacje są objęte poufnością na zasadach określonych w Regulaminie zgłaszania nieprawidłowości.

Dane podstawowe

Rodzaj współpracy

Zaznaczenie jednego z poniższych pól jest dobrowolne i nie spowoduje ujawnienia tożsamości zgłaszającego, może jednak okazać się pomocne przy wyjaśnianiu zgłoszonej nieprawidłowości.

Ogólne informacje o zgłaszanej nieprawidłowości

Zgłaszana nieprawidłowość dotyczy:

Opis zgłaszanej nieprawidłowości

Dowody

Czy chcesz dodać jakiś dowód potwierdzający zaistnienie nieprawidłowości? Jeśli nie, pozostaw niezaznaczone pola.

Świadkowie, osoby pokrzywdzone i inne zaangażowane w sprawę

Pouczenia

  1. W przypadku gdy w toku Postępowania Wyjaśniającego ustalono, iż w Zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Zgłaszający będący Pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
  2. W przypadku Zgłaszającego, świadczącego usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

Oświadczenia